Akredituoti sandarumo matavimai - pens.lt

PASTATO SANDARUMAS

Sužinokite savo pastato sandarumo rodiklį

Paslaugos

Akredituotos laboratorijos pastato pralaidumo orui (sandarumo) bandymai.

Laboratorija yra akredituota atlikti pastato pralaidumo orui (sandarumo) bandymus.

Tai matavimai, kurių metu nustatomas pastato sandarumas bei jį įvertinantis rodiklis n50.

Šie matavimai atliekami norint sužinoti pastato oro apykaitos rodiklį n50 ir gauti pastato pralaidumo orui (sandarumo) bandymo protokolą, kuris reikalingas norint sertifikuoti A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatus bei identifikuoti nesandarias pastato vietas, per kurias vyksta išorės oro infiltracija į pastatą. Šiuos matavimus pravartu atlikti dar statybų metu, nes pabaigus visus darbus daugelio defektų ištaisyti ir pasiekti reikalingą rezultatą be didelių investicijų gali nebeišeiti.

Specialaus ventiliatoriaus pagalba, kuris sumontuojamas įėjimo į pastatą durų angoje, oras traukiamas iš patalpų, kol pasiekiamas tam tikras slėgių skirtumas tarp pastato vidaus ir išorės, apskaičiuojamas oro kiekis, ištraukiamas iš patalpų, prie šio slėgių skirtumo. Tada, to paties ventiliatoriaus pagalba, oras pučiamas į patalpas, kol vėl pasiekamas tam tikras slėgių skirtumas ir apskaičiuojamas oro kiekis įpučiamas į patalpas prie šio slėgių skirtumo. Iš surinktų duomenų apskaičiuojama oro apykaitos  vertė n50, kitaip sandarumo rodiklis.

Turi būti matuojamos visos šildomos pastato patalpos. Jeigu dėl pastato išplanavimo nėra galimybės iškart išmatuoti visų patalpų (dviejų atskirų laiptinių daugiabutis), galima matuoti atskiras patalpas, bet rekomenduojama matuoti jas vienu metu, kad šias patalpas skiriančių vidaus atitvarų, pavyzdžiui siena skirianti vienos daugiabučio laiptinės butus nuo kitos laiptinės butų, sandarumas neturėtų įtakos bendram pastato sandarumui.

– daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose turi būti matuojamas viso pastato arba atskirų butų sandarumas. Kai matuojamas atskirų butų sandarumas, matavimai turi būti atlikti ne mažiau kaip 10 % pastato butų, tačiau ne mažiau kaip 3 butuose: iš jų turi būti išmatuotas sandarumas ne mažiau kaip vieno buto, turinčio atitvaras pastato pakraščiuose [3.13], ir ne mažiau vieno buto, turinčio atitvaras pastato kampuose;

– administracinės, mokymo ir gydymo paskirties pastatuose turi būti matuojamas viso pastato arba atskirų patalpų sandarumas. Kai matuojamas atskirų patalpų sandarumas, matavimai turi būti atlikti ne mažiau kaip 10 % pastato šildomame plote, tačiau ne mažiau kaip 3 patalpose: iš jų turi būti išmatuotas sandarumas ne mažiau kaip vienos patalpos, turinčios atitvaras pastato pakraščiuose [3.13], ir ne mažiau kaip vienos patalpos, turinčios atitvaras pastato kampuose.

Norint gauti A, A+ ar A++ energinio naudingumo klasės pastato sertifikatą, pastatas be kitų rodiklių turi atitikti atitinkamus sandarumo reikalavimus, kuriuos nustato STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Bandymai atliekamai vadovaujantis LST EN ISO 9972. Taip pat pastato pralaidumo orui (sandarumo) bandymai reikalingi norint sertifikuoti B ar C energinio naudingumo klasės pastatus, kuriems projektuoti ar modernizuoti buvo naudojamos Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos biudžeto lėšos.

Pastatų (jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta STR 2.01.09:2012 [5.6].